Διακρατική Έκθεση

Ο γενικός στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες εταίρους: Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Κύπρος. Η έκθεση εξετάζει συγκεκριμένα το πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Έργο SIMILAR, όσον αφορά τις εμπειρίες των μεταναστών σχετικά με την ένταξή τους στη χώρα υποδοχής και τις απόψεις εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένες ανάγκες όσον αφορά την αποτελεσματική και ομαλή ένταξη των μεταναστών, καθώς και τις ανάγκες τους ως επαγγελματίες που συνεργάζονται στενά με τους μετανάστες και είναι υπεύθυνοι για τις διάφορες φάσεις της ένταξής τους.