Opis projektu

Celem projektu jest wspieranie integracji imigrantów poprzez wielowymiarowe działania, obejmujące samych imigrantów jak i osoby z nimi pracujące (organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, urzędników, wolontariuszy, pracowników socjalnych, strażników miejskich i policjantów) oraz pozostałych interesariuszy z obszaru integracji i opieki społecznej.
Warto odnotować, że termin imigrant pojawiający się w projekcie obejmuje także uchodźców i osoby ubiegające się o azyl.

Pierwszy etap projektu polega na zebraniu informacji od osób pracujących z imigrantami na co dzień na temat ich doświadczeń. Są to pracownicy urzędów miejskich i państwowych, a także edukatorzy oraz wolontariusze na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Wspierają oni imigrantów w rozwiązywaniu problemów, takich jak np. znalezienie zakwaterowania. Partnerzy projektu przeprowadzą również wywiady z imigrantami o dłuższym i krótszym stażu pobytu w kraju przyjmującym.

Informacje uzyskane w ten sposób staną się punktem wyjścia do opracowania narzędzi mających na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z imigrantami w zakresie integracji. Zostanie opracowany podręcznik „Narzędzia zwiększenia świadomości i wrażliwości osób pracujących z migrantami”. Ponadto zostanie przygotowany zbiór już stosowanych, ale udoskonalonych, dobrych praktyk- informacji na temat inicjatyw wspierających integrację oraz metod ich wdrażania.

Narzędzia te mają w efekcie przyczynić się do zwiększenia autonomii imigrantów przy jednoczesnym eliminowaniu ich wykluczenia społecznego. W tym projekcie, partner niemiecki VHS Cham będzie pełnił rolę wspierającą, dzieląc się swoimi doświadczeniami z pozostałymi partnerami projektu.

Rezultaty projektu:

Cross-Country Analysis Report

Podręcznik „Narzędzia zwiększenia świadomości i wrażliwości osób pracujących z migrantami”

Kolekcja dobrych praktyk „Wsparcie migrantów”

Innowacyjny charakter projektu polega na zbadaniu potrzeb i opinii w zakresie integracji zarówno wśród imigrantów, jak i osób z nimi pracujących. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie skutecznych narzędzi wspierających proces integracji.

Projekt adresowany jest także do grup docelowych, które dotychczas nie były bezpośrednio kojarzone z obsługą imigrantów: edukatorów, straży miejskiej oraz wolontariuszy. Partnerzy projektu wierzą, że istnieje potrzeba wychowywania i kształcenia młodych ludzi w duchu tolerancji oraz głębokiego zrozumienia dla innych religii, kultur i poglądów politycznych. To właśnie edukatorzy- nauczyciele, pedagodzy, studenci nauk o wychowaniu mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw społecznych w stosunku do imigrantów szczególnie wśród młodego pokolenia.

Ze względu na bezpośredni kontakt z imigrantami w sytuacjach wymagających interwencji, policjanci i strażnicy miejscy powinni zostać wyposażeni w konkretną wiedzę w zakresie komunikacji, sposobów pomocy w nagłych wypadkach oraz możliwości wspierania integracji imigrantów.

Ponieważ wolontariusze stanowią coraz liczniejszą grupę zaangażowaną bezpośrednio w społeczną i edukacyjną działalność na rzecz imigrantów, ich także należy wyposażyć w kompetencje w zakresie dialogu międzykulturowego oraz sposobów efektywnego wspierania imigrantów.

Przedstawiciele obu powyższych grup mają zróżnicowany dostęp do szkoleń doskonalących umiejętności w zakresie pracy np. z uchodźcami. W Niemczech istnieje duża potrzeba dodatkowego kształcenia dla wolontariuszy, podczas gdy w innych krajach partnerskich: Polsce, na Węgrzech i w

Słowenii pracownicy socjalni stają w obliczu nowych wyzwań związanych z kryzysem dotyczącym uchodźców w Europie.