Partnerzy

Ze względu na zróżnicowane i wzajemnie uzupełniające się doświadczenie, partnerzy projektu przedstawieni poniżej podjęli decyzję o utworzeniu konsorcjum. Kryterium przystąpienia do konsorcjum było posiadanie stosownych kompetencji gwarantujących realizację projektu na najwyższym poziomie. Każdy z partnerów wnosi unikalną jakość do projektu.

Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych wyższych uczelni w Polsce. Uczelnia powstała w 1945 roku i obecnie zatrudnia ponad 2500 pracowników akademickich, z których ponad 1200 posiada tytuł naukowy doktora. Na uczelni studiuje ponad 42 000 studentów. Działalność naukowa oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone są na 12 wydziałach oraz w międzywydziałowych i interdyscyplinarnych instytutach badawczych, takich jak Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, itd.

Współpraca międzynarodwa stanowi priorytet w strategii rozwoju uczelni. W ramach umów o bezpośredniej współpracy UŁ współpracuje z 91 wyższymi uczelniami w 26 krajach. UŁ jest członkiem międzynarodowych organizacji, takich jak: EUA, AESOP, Alliance of Universities for Democracy. UŁ działa także w ramach europejskich sieci uniwersytetów GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES. UŁ uczestniczył w licznych międzynarodowych projektach badawczych: European Union Framework Programmes, SOCRATES Thematic Network, TEMPUS, INCO-COPERNICUS, ACE, Jean Monnet, CEEPUS, Grundtvig. Łącznie pracownicy dydaktyczno-naukowi wzięli udział w 11 projektach 5. Programu Ramowego i 21 projektach 6. Programu Ramowego, z których 9 dotyczy szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych.

Visit website

VHS Cham jest zarejestrowanym stowarzyszeniem o charakterze non-profit w Górnym Palatynacie, działającym na szczeblu regionalnym. W stowarzyszeniu zatrudnionych jest 52 etatowych pracowników administracyjnych, nauczycieli i trenerów oraz blisko 250 osób pracujących na zlecenie. VHS Cham oferuje kursy o tematyce społecznej, zawodowej, zdrowotnej, a także kursy językowe, kulturowe oraz kursy specjalne (szkoły drugiej szansy). VHS Cham posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów językowych (blisko 1200 uczestników rocznie, z czego ponad 700 stanowią uczestnicy kursów języka niemieckiego- dane z 2015 r). Odbiorcami kursów są różne grupy wiekowe: dzieci, w tym dzieci, które porzuciły naukę, młodzi dorośli, dorośli, seniorzy, imigranci oraz osoby z obszarów wiejskich. Jedną z najliczniejszych grup uczestników stanowią imigranci. Do nich adresowane są językowe kursy integracyjne oraz kursy orientujące. Realizując kurs językowy w wymiarze 600 godzin, uczestnicy są w stanie osiągnąć poziom B1. Istotnym elementem tych szkoleń jest przygotowanie imigrantów do testu, którego zaliczenie jest jednym z warunków uzyskania obywatelstwa niemieckiego. W ubiegłym roku VHS Cham wprowadził nowe kursy niemieckiego dla osób ubiegających się o azyl. Kursy dotowane są przez ministerstwo.

Szkolenia językowe powstają w oparciu o system zarządzania jakością stworzony wspólnie z Bavarian Adult Education Association, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) i realizowane są zgodnie z zasadami kursów integracyjnych obowiązującymi w Niemczech. Ponadto dostępne jest doradztwo w zakresie wyboru kursu. VHS Cham uczestniczy w kilku unijnych programach takich jak Erasmus +, Uczenie się przez całe życie lub Interreg, w charakterze koordynatora lub istytucji partnerskiej.

Visit website

Ljudska univerza Velenje jest publiczną instytucją edukacyjną dla dorosłych o charakterze non-profit, która oferuje usługi adresowane do różnych grup docelowych.

LUV aktywnie działa na rzecz wspólnoty lokalnej, podnosząc poziom wykształcenia mieszkańców poprzez angażowanie ich w programy edukacyjne.

57 lat tradycji, wysoki poziom oferowanych usług oraz przyjazny stosunek do uczestników kursów z pewnością sprawiają, że co roku ponad 3000 osób bierze udział w różnych programach edukacyjnych.

Adresatami programów są dorośli oraz młodzież (szkoła podstawowa dla dorosłych, programy dla średniej szkoły zawodowej, programy dla szkół policealnych, kursy językowe, kursy informatyczne dla dorosłych i młodzieży, specjalistyczne szkolenia zawodowe, zajęcia rekreacyjne, projekty krajowe i międzynarodowe, itd.)

Visit website

Menedék – Węgierskie Stowarzyszenie dla Migrantów od ponad dwudziestu lat działa w obszarze wspierania integracji obcokrajowców imigrujących na Węgry oraz obywateli Węgier i obcokrajowców emigrujących z Węgier.

W okresie swojej działalności Stowarzyszenie stworzyło system inicjatyw, poprzez które wspiera tysiące uchodźców na Węgrzech. Ma przedstawicieli w takich miastach jak: Bicske, Budapeszt, Fót and Vámosszabadi.

Menedék organizuje i prowadzi kursy dla osób mających zawodowo do czynienia z imigrantami (pracownicy socjalni, nauczyciele, polikmmicjanci, strażnicy pracujący w ośrodkach dla imigrantów). Celem Stowarzyszenia jest także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie integracji imigrantów poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne realizowane w szkołach.

Menedék funkcjonuje na zasadach non-profit. Nie prowadzi działalności politycznej, nie jest finansowany jak również nie finansuje żadnej partii politycznej. Na rzecz Stowarzyszenia działa liczna grupa wolontariuszy.

Visit website

CARDET jest jednym z wiodących ośrodków badań i rozwoju w regionie Morza Śródziemnego, z siedzibą na Cyprze. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu projektów, działaniach na rzecz poprawy kompetecji oraz e-learningu. CARDET jest niezależną organizacją współpracującą z uczelniami i ośrodkami na całym świecie, takimi jak Yale oraz International Council of Educational Media. CARDET zrealizował liczne projekty w zakresie edukacji włączającej, sprawiedliwości społecznej i integracji, przedsiębiorczości społecznej, technologii edukacyjnej oraz analizy luk w
instytucjach edukacyjnych. Ośrodek zajmuje się również kwestiami zaangażowania obywatelskiego oraz dostarczaniem rozwiązań technologicznych i orgnizacyjnych. CARDET brał udział w ponad 150 projektach w ponad 45 krajach, z których kilka otrzymało wsparcie Komisji Europejskiej, the United Nations Development Program, Microsoft, The Commonwealth of Learning, agencji międzynarodowych i rządów poszczególnych państw.

CARDET jest jedną z czołowych organizacji na Cyprze podejmującą działania w obszarze sprawiedliwości społecznej, o ogromnym doświadczeniu w tworzeniu i wdrażaniu programów adresowanych do imigrantów. CARDET jest pomysłodawcą i założycielem Mediterranean Migration Network finansowanej przez Fundusze Solidarności UE, zrzeszającej ponad 150 organizacji z UE i świata. Na europejskiej stronie internetowej poświęconej integracji- the European Website on Integration CARDET wskazany jest jako wiodąca instytucja na Cyprze. CARDET reprezentuje także Cypr w międzynarodowym projekcie MIPEX. CARDET zrealizował ponad 12 projektów obejmujących zagadnienia dotyczące imigracji i integracji w ramach Funduszy Solidarnosci oraz innych funduszy, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia przedsiębiorczości społecznej i dostępu do rynku pracy: “Lighthouse Supporting Lifelong Learning And Career Paths For Migrants (Lighthouse).

Visit website