Περιγραφή του έργου

Το έργο SIMILAR στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών μέσω μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει την σωστή επικοινωνία με τα άτομα που εργάζονται μαζί με τους μετανάστες (π.χ. εκπαιδευτικούς, φοιτητές που σπουδάζουν σε τομείς εκπαίδευσης και κοινωνικής ευημερίας, δημοτική αστυνομία και εθελοντές) και με τους ενδιαφερόμενους φορείς στους τομείς της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής πρόνοιας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με τον όρο «μετανάστης» αναφερόμαστε, επίσης, στους πρόσφυγες και τους αιτητές ασύλου.

Το έργο SIMILAR αρχίζει τις δράσεις του με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις εμπειρίες ατόμων (ειδικών) που εργάζονται στενά και τακτικά με την ομάδα-στόχο, δηλαδή τους μετανάστες. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται επαγγελματίες που εργάζονται για τους δήμους και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, καθώς και εθελοντές και εκπαιδευτικοί σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, περιλαμβάνονται άτομα που είναι υπεύθυνα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, αλλά και εκείνοι που παρέχουν βοήθεια για την εξεύρεση κατάλληλης στέγασης, εργασίας ή λύσεις σε άλλες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας. Για την παροχή υποστήριξης για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με μετανάστες που ζουν για σύντομο ή μεγάλο χρονικό διάστημα στις χώρες υποδοχής, προκειμένου να πάρουν πληροφορίες για το είδος των εμπειριών που είχαν.

Η ανατροφοδότηση που θα προκύψει από τις δραστηριότητες αυτές θα χρησιμεύσει ως βάση για την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων για τα μέτρα ένταξης των μεταναστών, και στη συνέχεια θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός εγχειριδίου με τίτλο «Εκπαίδευση για ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια ενσυναίσθησης σε εργασιακά περιβάλλοντα με μετανάστες». Επίσης, από τις συνεντεύξεις θα προκύψει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα βελτίωσης της ένταξης των μεταναστών, με πληροφορίες για την σωστή εφαρμογή τους. Το εκπαιδευτικό εργαλείο θα αποτελεί μια συλλογή και προσαρμογή υφιστάμενων καλών πρακτικών, και θα υποστηρίζει την ενσωμάτωση και εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων μέτρων. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί ο βαθμός αυτονομίας και αυτοδιάθεσης των μεταναστών, ενώ θα μειωθεί η κοινωνική τους απομόνωση, παρέχοντας στα αρμόδια άτομα πηγές υψηλής ποιότητας. Ο οργανισμός VHS Cham θα αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο και θα μεταφέρει τις ιδέες από τις εμπειρίες τους με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτητές ασύλου στους άλλους εταίρους του έργου.

Τα αποτελέσματα του έργου:

Cross-Country Analysis Report


Εγχειρίδιο: «Εκπαίδευση για ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια ενσυναίσθησης σε εργασιακά περιβάλλοντα με μετανάστες»

Εκπαιδευτικό Εργαλείο (συλλογή / προσαρμογή καλώ πρακτικών): «Ενδυνάμωση μεταναστών»

Το έργο είναι καινοτόμο καθότι οι μετανάστες, πρόσφυγες ή / και αιτητές ασύλου αποκτούν φωνή και δικαίωμα να καθορίσουν τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ένταξής τους. Αυτό συνεχίζεται και υποστηρίζεται από τις συνεντεύξεις από τα πρόσωπα που εργάζονται πιο κοντά στους μετανάστες. Τα άτομα αυτά μπορούν να αποφασίσουν το τι λειτουργεί καλά ή όχι, ποια εργαλεία θα ήταν χρήσιμα κ.λπ.
Ακόμα ένα στοιχείο καινοτομίας περιλαμβάνει, επίσης, νέες ομάδες ατόμων που μέχρι στιγμής δεν έχουν άμεση σχέση με τις υπηρεσίες μετανάστευσης. Το έργο πρόκειται να εστιάσει όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και στον κοινωνικό τομέα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη διάφορες ομάδες-στόχου που έχουν στενή συνεργασία με τους μετανάστες και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κοινωνικών στάσεων απέναντι στη μετανάστευση και την ένταξη. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν εκπαιδευτές, αστυνομικούς και εθελοντές. Οι εκπαιδευτές, που αποτελούνται από καθηγητές, παιδαγωγούς και φοιτητές στον τομέα της εκπαιδευτικής επιστήμης, είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των στάσεων των ανθρώπων. Ασκούν σημαντική επιρροή στις νέες γενιές και υπάρχει ανάγκη να ευαισθητοποιήσουν και να καλλιεργήσουν στους ανθρώπους πνεύμα ανοχής και κατανόησης όσον αφορά άλλες θρησκείες, έθνη και πολιτικές απόψεις.

Η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες, οι οποίοι αποτελούν μια πολύ ευάλωτη ομάδα. Χρειάζονται συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της ένταξης των μεταναστών, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ταυτόχρονα το πώς να επικοινωνούν διαπολιτισμικά.

Επιπλέον, οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί εθελοντές αποτελούν μια ομάδα που ολοένα μεγαλώνει και εμπλέκεται άμεσα στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υπάρχει ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες για εφαρμογή πολυπολιτισμικών προσεγγίσεων, καθώς και για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους μετανάστες. Οι εκπρόσωποι αυτών των ομάδων έχουν πρόσβαση σε διαφορετικών ειδών εκπαιδεύσεις και τις δυνατότητες βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους όταν εργάζονται με νέες ομάδες, όπως για παράδειγμα με πρόσφυγες, π.χ. στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επιπλέον εκπαίδευση των εθελοντών, ενώ στις χώρες των άλλων εταίρων του έργου, όπως για παράδειγμα στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, η κοινωνική μέριμνα και η αστυνομία αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη.