Στόχοι του έργου

  • Ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου μέσω μιας πολυδιάστατης προσέγγισης που περιλαμβάνει μια πολυπολιτισμική προσέγγιση και ενδυνάμωση των μέτρων στους τομείς της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής πρόνοιας.
  • Ευαισθητοποίηση των ατόμων που εργάζονται στενά με τους μετανάστες στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ισότητας, που είναι σημεία αναφοράς για τη σωστή και επιτυχημένη ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία.